Skupština akcionaraINFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XVI REDOVNOJ SKUPŠTNI AKCIONARA
«BARSKA PLOVIDBA» AD BAR


Redovna godišnja Skupština akcionara «BARSKA PLOVIDBA» AD održana je dana 30.06.2017 godine, na kojoj su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara sa ukupno 1.844.072 akcija/glasova, odnosno 80,2045 % kapitala.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva i Poslovnikom o radu Skupštine, kao i dostavljenim prijedlozima, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka glasanja.


Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda su slijedeći:

  • Usvajanje zapisnika sa XV redovne sjednice Skupštine akcionara i VIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Barske plovidbe AD Bar, Odluka je donešena javnim glasanjem - ZA - jednoglasno;
  • Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva; Odluka je donešena javnim glasanjem - ZA – jednoglasno;
  • Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva; Odluka o izboru članova Odbora direktora donijeta je saglasno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara. Nakon sprovedene procedure glasanja za izbor članova Odbora direktora i utvrđivanja rezultata, konstatovano je da su u Odbor direktora «BARSKE PLOVIDBE» AD Bar izabrani: 1. Branislav Ćalić, predstavnik državnog kapitala, sa 313.494 glasova, 2. dr Slobodan Leković, predstavnik FOND-a PIO sa 295.021 glasova, 3. dr Vojo Bojović, predstavnik IRF-a sa 302.489 glasova, 4. Isad Kurpejović, predstavnik FOND-a PIO i ZZZCG sa 282.276 glasova 5. Miloš Raićević, predstavnik manjinskih akcionara sa 367.816 glasova. Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara
  • Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora Društva; Odluka je donešena javnim glasanjem - ZA - jednoglasno;
  • Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta „Barska plovidba“ AD Bar. Odluka je donešena javnim glasanjem - ZA - većinom glasova;
  • Usvajanje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza za 2016 g Odluka je donešena javnim glasanjem - ZA - većinom glasova;
  • Upoznavanje sa izvještajem revizora Društva za 2016 godinu; Odluka je donešena javnim glasanjem - ZA - većinom glasova;

Sekretar
Mirsad Tršić, s.r.