Skupština akcionara

.Na osnovu čl. 29 Statuta Barska plovidba AD Bar, čl. 35-40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) Odbor direktora saziva

IX VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA BARSKA PLOVIDBA AD BAR


za dan 20. mart 2017. godine u 10.00 časova, koja će se održati u prostorijama Barske Plovidbe AD u Putničkom terminalu, Bar.Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih, odnosno zastupanih akcionara, na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 08.30 časova do početka potpisivanja registracione liste akcionara. Za Skupštinu je predložen slijedeći

D N E V N I R E D


Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Odbora direktora.


Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu (1.149.607) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasaćkih lističa. Skupština akcionara donosi odluku večinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasaćkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtjeva druga većina. Identifikacija i evidencija akcionara izvršit će se prije održavanja Vanredne sjednice Skupštone i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu punomoćja i lične isprave. Akcionari mogu izvtšiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine, koji materijal će biti na raspolaganju 20 dana prije održavanja Vanredne sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova u sjedištu Društva Putnički terminal Bar. Informacije u vezi sa IX Vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Barska plovidba AD Bar dostupne su na internet adresi Društva www.montenegrolines.net. Kontakt lelefon za dodane informacije je 030/311-300.

Predsjednik Odbora direktora

Dr Vojo Bojović


MATERIJALI