Skupština akcionaraNa osnovu čl. 35 - 40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 29 Statuta „Barska plovidba“ AD Bar (u daljem tekstu „Društvo“) i odluci Odbora direktora Društva br. OD/152-1 od 11.09.2017. godine, saziva se


IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
«BARSKA PLOVIDBA» AD BAR


za dan 20.10.2017. godine sa početkom u 12:00 časova, koja će se održati u prostorijama „Barska Plovidba“ AD - Putnički terminal u Baru.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom društva i Poslovnikom o radu Skupštine, kao i dostavljenim prijedlozima, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka glasanja.


Za vanrednu Skupštinu Društva Odbor direktora Društva je predloži sljedeći:


D N E V N I R E D

  • Donošenje odluke o usvajanje Zapisnika sa skupštine Društva održane 30.06.2017 g.;
  • Donošenje odluke o imenovanje Revizora Društva za 2017. g.;
  • Donošenje odluke o prestanku daljeg finansiranja AD “Prekookenska plovidba” Bar;
  • Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
  • Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

    Pravo prisutva Skupštini akcionara imaju svi akcionari društva koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara. Ukupan broj akcija Društva je 2.299.213 običnih akcija sa pravom glasa. Skupština akcionara se može održati ukoliko joj prisustvuju, lično ili preko punomoćnika, akcionari koji posjeduju najmanje polovinu (1.149.607) od ukupnog broja akcija. Skupština akcionara donosi odluke pod tačkama 1. 2. 3. i 4. dnevnog reda, većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, a pod tač. 5. odluka se donosi kumulativnim glasanjem. Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkog listića, dužni su da iste dostave najkasnije do 9. časova, na dan održavanja Skupštine, lično ili putem pošte. Glasački listić koji ristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim. Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu Društva, koji će biti na raspolaganju 20 /dvadeset/ dana prije održavanja Vanredne sjednice Skupštine i to svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00 časova, u sjedištu Društva u Baru - Putnički terminal. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave. Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika koji prisustvuju Skupštini akcionara Društva, obavit će se od 8. časova na dan održavanja Skupštine akcionara do početka održavanja sjednice Skupštine. Informacije u vezi sa IX Vanrednom sjednicom Skupštine akcionara Društva dostupne su na internet adresi www.montenegrolines.net. Kontakt tel:+38230311889; e-mail: m.trsic@barplov.com;

Odbor Direktora
“Barska Plovidba” AD Bar