Skupština akcionaraNa osnovu člana 40. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 29. Statuta”Barska plovidba” AD Bar, Odbor direktora Društva, na zahtjev grupe manjinskih akcionara, saziva


XI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “BARSKA PLOVIDBA” AD BAR


Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 23.11.2018. godine, u poslovnim prostorijama društva u Baru – Putnčki Terminal, u 10 sati. Za Vanrednu Skupštinu akcionara, predožen je sledeći


DNEVNI RED

 • Odluka o izboru radnih tjela Skupštine;
 • Odluka o razrješenju članova Odbora direktora;
 • Odluka o izboru članova Odbora direktora;

  Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara. Ukupan broj akcija Društva je 2.299.213 običnih akcija sa pravom glasa. Skupština akcionara se može održati ukoliko joj prisustvuju, lično ili preko punomoćnika, akcionari koji posjeduju najmanje polovinu (1.149.607) od ukupnog broja akcija.

  Odluke pod tačkom 1. i tačkom 2. dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

  Odluka pod tačkom 3. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja i svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

  Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara, vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava i ista će se obaviti od 8. do 9. sati na dan održavanja Skupštine akcionara.

  Obavještenje o sazivanju XI Vanredne Skupštine akcionara i obrasci glasačkih listića biće dostupni na web site Društva: www.montenegrolines.net,

  Informisanje akcionara u vezi odžavanja XI Vanredne Skupštine akcionara će se vršiti u prostorijama društva, na telefon broj 030/311-300 (lokal 142) ili na meil: m.trsic@barplov.com.

Odbor direktora
Predsjednik odbora direktora

Ljubomir Kočović