Skupština akcionaraINFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA VANREDNOJ SKUPŠTNI AKCIONARA «BARSKA PLOVIDBA» AD BAR ODRŽANOJ DANA 08.12.2017 GODINE


Vanredna Skupština akcionara «Barska plovidba» AD Bar održana je dana 08.12.2017 godine,u skladu sa utvrđenim i objavljenim Dnevnim redom, na kojoj je prisustvovalo ukupno 10 akcionara / punomoćnika, sa ukupno 1.698.216 akcija / glasova odnosno 73,8608 % kapitala.

Odluke po svim tačkama Dnevnog reda, donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, rezultati glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda su sljedeći:


  • Odluka o usvajanju Zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara održane dana 20.10.2017. donijeta je jednoglasno sa ukupno 1.698.216 glasova tj. 73,8608 % kapitala - ZA prisutnih akcionara / punomoćnika;
  • Odluka o imenovanju Revizora Društva za 2017. godinu donijeta je jednoglasno sa ukupno 1.698.216 glasova tj. 73,8608 % kapitala - ZA prisutnih akcionara / punomoćnika;
  • Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva donijeta je jednoglasno, sa ukupno 1.698.216 glasova tj. 73,8608% kapitala - ZA prisutnih akcionara / punomoćnika;

  • Sekretar Mirsad Tršić, s.r.
    “Barska Plovidba” AD Bar