Skupština akcionaraObavještenje o ponovom sazivanju Skupštine akcionara.docx

Na osnovu čl. 36 - 39 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 18. i 27 Statuta „Barska plovidba“ AD Bar, predsjednik Odbora direktora saziva:

PONOVNU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BARSKA PLOVIDBA“ AD BAR


Skupština akcionara “Barska Plovidba” AD Bar, će se održati 27. jula 2018. godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama Društva, u Baru - Putnički terminal. Za Skupštinu predlažem sljedeći:


DNEVNI RED