Skupština akcionara

Na osnovu čl. 35-40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 18. i 38 Statuta Barska plovidba AD Bar, sazivam:

 

XIX (19.) REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

“BARSKA PLOVIDBA” AD BAR          

 

Skupština će se održati dana 26. juna 2020. godine (petak) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Upravne zgrade “Barska Plovidba” AD, Putnički terminal – Bar.

 

Za Skupštinu je predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa  predhodne Skupštine akcionara održane dana 31.05.2019.

2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza,  Izvještaja Revizora i Izvještaja Menadžmenta.

3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

4. Imenovanje revizora za 2020 godinu.

5. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Društva.

6. Razrešenje članova Odbora direktora.

7. Izbor članova Odbora direktora.

 

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

 

Izbor Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu.

 

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se na dan održavanja Skupštine, od 08.30 časova do 10.00 časova i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.


Materijali za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima svakog radnog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.

 

Informacije u vezi sa XIX redovnom sjednicom Skupštine akcionara Barska plovidba AD Bar biće dostupne na internet adresi www.montenegrolines.net. Kontakt telefon je 030/311-300.


Predsjednik odbora direktora

​​Capt. Ljubomir Kočović, s.r.

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA  

″BARSKA PLOVIDBA″ AD BAR  26.06.2020.