Skupština AKCIONARA

 

26.02.2024.

 

 

 

Na osnovu čl. 135, 136, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list CG” br. 65/20 i 146/21),  čl. 29 Statuta “Barska plovidba” A.D. Bar i Odluke Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar br. OD/303 “on-line” od 19.02.2024. godine, sazivam


XVI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
“BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR


za dan 29.03.2024. godine (petak), sa početkom rada u 1000 časova.

 

Potpisivanje liste prisutnih akcionara i punomoćnika, vršiće se od 08oo do 0930 časova, u prostorijama “Barska plovidba” A.D. u Baru, Putnički Terminal, gdje će se i održati Skupština.
Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;
2. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;

    Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini putem punomoćnika.
    Punomoćnici akcionara dužni su priložiti originalno ovjereno punomoćje, a identifikacija istih će se utvrditi uvidom u njihove lične isprave.
    Društvo će obezbediti spisak akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, najranije dva dana prije održavanja Skupštine.
    Samo akcionari koji su na spisku akcionara pribavljenim od “CKDD” A.D. Podgorica, mogu prisustvovati Skupštini.
    Odluka pod rednim brojem 1 dnevnog reda, usvaja se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
   Odlučivanje povodom predložene odluke pod rednim brojem 2 dnevnog reda, sprovešće se putem glasačkih listića po tzv. “kumulativnom principu glasanja”, saglasno čl. 158 Zakona o privrednim društvima.
   Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluka biće dostupni na uvid akcionarima u upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i na internet stranici: wwww.barskaplovidba.me
   Kontak za informacije u vezi sa održavanjem Skupštine je sekretar društva Mirsad Tršić, na tel. br. 030-311-300 i meil: m.trsic@barplov.com.


“Barska plovidba” A.D. Bar
Mirsad Tršić, Sekretar

 

 

27.06.2023.

 

 

 

SAOPŠTENJE

O

rezultatima glasanja sa XXII redovne Skupštine akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar
održane dana 27.06.2023. godine

 

 

 

XXII redovna Skupština akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar održana je dana 27.06.2023. godine, u Baru, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, na kojoj je prisustvovalo 11 (jedanaest) akcionara/punomoćnika sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala.

Odluke po svim tačkama Dnevnog reda donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja.

Rezultati glasanja, po tačkama Dnevnog reda su sljedeći:

• Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXI redovne Skupštine održane dana 30.06.2022., XIV vanredne Skupštine održane dana 31.10.2022. i XV vanredne Skupštine održane dana 31.03.2023.;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o usvajanju godišnjih Finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu sa Izvještajem menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o imenovanju nezavisnog Revizora Društva za 2023. godinu;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o odobrenju kupovine putničkog broda “AF Francesca”;
Usvojena - većinom glasova - 1.194.750 akcije/glasa - ZA - 70,34% od broja prisutnih akcionara i 503.413 akcije/glasa - PROTIV - 29,64% od broja prisutnih akcionara.

• Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
Usvojena - jednoglasno - sa 1.698.559 akcija/glasa, odnosno 73,8757 % ukupnog kapitala;

• Odluka o Izboru članova Odbora direktora;
Odluka je donijeta nakon sprovedene izborne procedure po kumulativnom principu glasanja,
nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora “Barska plovidba” A.D. Bar izabrani:
Ivica Pavlović - predstavnik državnog kapitala sa 1.587.178,50 glasa/akcija;
Miloš Raičević - predstavnik državnog kapitala sa 1.587.177,50 glasa/akcija;
Haris Nikočević - predstavnik državnog kapitala - nezavisni kandidat sa 1.491.600 glasa/akcija;
Mehdi Karamanaga - predstavnik držav. kapitala - nezavisni kandidat sa 1.491.599 glasa/akcija;
Radomir Rudanović - predstavnik manjinskih akcionara sa 2.333.260 glasa/akcija;


U Baru, 27.06.2023. godine
“Barska plovidba” A.D. Bar
Mirsad Tršić, Sekretar


09.06.2023.

 

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.65/20 i 146/21) i člana 21 Statuta ”Barska plovidba” A.D. Bar, daje se

 

OBAVJEŠTENjE

O

PROŠIRENJU DNEVNOG REDA
XXII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
zakazane za dan 27.06.2023. godine


 

Dnevni red XXII redovne Skupštine akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar, koja je zakazana za dan 27.06.2023. godine (utorak), sa početkom u 10 sati, sa mjestom održavanja u prostorijama “Barska plovidba” A.D. Bar, Putnički terminal, koji je objavljen dana 27.05.2023. i 28.05.2023. godine, u dnevnom listu “Pobjeda”, proširuje se na sledeći način:

•    poslije tačke 4, dodaje se nova tačka 5, koja glasi:
-    ”Usvajanje Odluke o odobrenju kupovine putničkog broda “AF Francesca”“;
•    dosadašnje tačke 5 i 6 predloženog dnevnog reda, postaju tačke 6 i 7.


U konačnom predloženi dnevni red za XXII redovnu Skupštinu akcionara “Barska plovidba”A.D. glasi:


DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine, održane dana 30.06.2022. godine, XIV vanredne Skupštine održane dana 31.10.2022. godine i  XV vanredne Skupštine održane dana 31.03.2023. godine;                           

2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu sa Izvještajem menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;

3. Imenovanje revizora za 2023. godinu;

4. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora;

5. Usvajanje Odluke o odobrenju kupovine putničkog broda “AF Francesca”“;

6. Razrešenje članova Odbora direktora;

7. Izbor članova Odbora direktora.

 

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu. Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9 sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.     

                                                                                                                             
Materijali za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima svakog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.
Ova informacija, biće objavljena u dnevnom listu “Pobjeda” dana 12.06.2023. i 13.06.2022. godine i na web sajtu: www.montenegrolines.net.
Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - sekretar društva Mirsad Tršić.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miloš Raičević

 

Predlog Odluke za redovnu Skupštinu akcionara  o odobrenju kupovine  RO RO AF FRANCESCA IMO 7602089

 

 

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („ Službeni list Crne Gore” br. 65/20 i 146/21) i člana 17 Statuta Društva Barska plovidba AD Bar, XXII redovna Skupština akcionara Društva, održana dana 27.06.2023. godine, donijela je:

 

ODLUKU

 

1.
Odobrava se kupovina Ro-Ro/putničkog broda  “AF FRANCESCA” (IMO: 7602089) sledećih tehničkih karakteristika:
-    Ropax ferry, izgradjen 1979. godine u brodogradilištu Italcantieri;
-    ITA flag - RINA class *100-A 1.1
-    LOA/Beam/draft: 147,97m/23m/7.6m; GT/NT: 19811 tons/9630 tons;
-    Kapaciteta 2.100 putnika (uključujući posadu), 296 kabina, 859 kreveta, 599 sjedišta, sa restoranom, barom i free shop-om.

2.
Ovlašćuje se Predsjednik Odbora direktora, da potpiše ugovor o kupovini Ro-Ro/putničkog  broda iz čl. 1 ove Odluke.

3.
Za praćenje realizacije ove Odluke zadužuje se Izvršni direktor Društva;

4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA 

 

06.06.2023.

 

 

26.05.2023.

 

Na osnovu čl. 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG"  br. 65/20 i 146/21) i  čl. 19 Statuta „Barska plovidba“ A.D., Odbor direktora, saziva:

 

XXII  REDOVNU  SKUPŠTINU  AKCIONARA

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D.  BAR


Skupština akcionara će se održati dana 27. juna 2023. (utorak), sa početkom u 10:00 časova,

u prostorijama Upravne zgrade “Barska plovidba” A.D. Bar - Putnički terminal.

 

 

Za Skupštinu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine održane dana 30.06.2022. godine,  XIV vanredne Skupštine održane dana 31.10.2022. godine i  XV vanredne Skupštineodržane dana 31.03.2023. godine;

2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu sa Izvještajem menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;

3. Imenovanje revizora za 2023. godinu;

4. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora

5. Razrešenje članova Odbora direktora;

6. Izbor članova Odbora direktora.

 

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
Izbor članova Odbora direktora sprovešće se putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu glasanja.
Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9. sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.

Materijali za redovnu Skupštinu, staviće se na raspolaganje akcionarima svakog dana(u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar, shodno Zakonu i Statutu. 

Informacije u vezi sa XXII redovnom Skupštine akcionara „Barska plovidba“ A.D. Barbiće dostupne na internet adresi www.montenegrolines.net.
Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - Sekretar društva Mirsad Tršić.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miloš Raičević

 

 

31.03.2023.

 

 

01.03.2023.

 

Na osnovu čl. 149 stav 6 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list CG” br. 65/2020),  čl. 29 Statuta “Barska plovidba” A.D. Bar i Odluke Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar br. OD/278-2 od 17.02.2023. godine, sazivam

 

XV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
“BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR

za dan 31.03.2023. godine (petak), sa početkom rada u 1000 časova.

 

 

Evidencija prisustva akcionara potpisivanjem liste prisutnih vršiće se od  08oo do 930 časova, u prostorijama “Barska plovidba” A.D. u Baru, Putnički Terminal.
Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 

1.   Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;

2.   Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

 

   Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika.   
    Punomoćnici akcionara su dužni priložiti originalno ovjereno punomoćje, a identifikacija istih utvrđivaće se uvidom u njihove lične isprave.
    Društvo će obezbijediti spisak akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, najranije dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica na dan pribavljanja spiska akcionara mogu prisustvovati Skupštini.
    Odluka pod rednim brojem 1 dnevnog reda, usvaja se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.
    Odluka pod rednim brojem 2 dnevnog reda, tj. izbor članova Odbora direktora, sprovešće se putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu glasanja, saglasno čl. 158 Zakona o privrednim društvima.
    Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluka biće dostupni na uvid akcionarima u upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana, 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine i na internet stranici: www.barskaplovidba.com.
    Kontak za informacije u vezi sa skupštinom akcionara je: Mirsad Tršić Sekretar društva tel. br. 030-311-300 i meil: m.trsic@barplov.com.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Miloš Raičević

 

 

13.10.2022.

 

Na osnovu čl. 142 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20) i čl. 17 i 27 Statuta „Barska plovidba“ AD Bar, predsjednik Odbora direktora, saziva:

 

PONOVNU   
XIV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR

 

 

Ponovna XIV vanredna Skupština akcionara “Barska Plovidba” A.D. Bar, zakazuje se za dan:
- 31.10.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 10 sati, u Baru
sa sljedećim: 

DNEVNIM REDOM

 

1.  Razrješenje članova Odbora direktora;

2. Izbor članova Odbora direktora.

 

Kvorum na ponovnoj XIV vanrednoj Skupštini akcionara, čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Odluka pod tačkom 1 dnevnog reda, donosi se većinom glasova prisutnih akcionara.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasaćkih listića po tzv. kumulativnom principu.
Prijava i identifikacija akcionara obavit će se od 8 sati na dan održavanja Skupštine.
Radni materijali sa prijedlozima Odluka za Skupštinu dostupni su na uvid akcionarima u sjedištu Društva.
Informacije u vezi sa Skupštinom akcionara su dostupne na internet adresi Društva www.montenegrolines.net. i na telefon br. 030/311-300 - sekretar Mirsad Tršić

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

 

Dr Radovan Orlandić

 

 

 03.9.2022.

29.8.2022.

 

Na osnovu čl. 149 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list CG” br. 65/2020),  čl. 29 Statuta “Barska plovidba” A.D. Bar i Odluke Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar br. OD/263-3 od 22.08.2022. godine, sazivam

 

XIV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

 

“BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR


za dan 30.09.2022. godine (petak) sa početkom rada u 1000 časova


 

Evidencija prisustva akcionara, potpisivanjem liste prisutnih, vršiće se od 8.00 do 9.30 , u prostorijama “Barska plovidba” A.D. u Baru, Putnički Terminal, gdje će se održati sjednica Skupštine akcionara.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I    R E D

 

1.       Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;

2.       Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

 

 

Skupština akcionara može odlučivati, ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika. Identifikacija akcionara i punomoćnika dokazuje se ličnom ispravom i originalnim primjerkom punomoćja.

 

Društvo će pribaviti spisak akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, najranije dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, na dan pribavljanja spiska akcionara, mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.


Izbor članova Odbora direktora sprovešće se putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu glasanja, saglasno čl. 158 Zakona o privrednim društvima.

Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluka biće objavljeni 2 (dva) puta u štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine i isti će biti dostupni akcionarima svakog radnog dana 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine u prostorijama Upravne zgrade Društva u Baru kao i na internet stranici društva: www.montenegrolines.net.

Kontak za informacije u vezi Skupštine akcionara je sekretar društva na tel.br. +38230311300 i meil: m.trsic@barplov.com.


PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr Radovan Orlandić

 

 

 

04.7.2022.


20.6.2022.

17.6.2022.

 

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.65/20) i člana 21 Statuta ”Barska plovidba” A.D. Bar, daje se
 
OBAVJEŠTENjE

 

O

 

PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XXI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

zakazane za dan 30.06.2022. godine

 

Dnevni red XXI redovne Skupštine akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar, koja je zakazana za dan 30.06.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 10 sati, sa mjestom održavanja u prostorijama “Barska plovidba” A.D. Bar, Putnički terminal, koji je objavljen 30.05.2022. i 01.06.2022. godine u dnevnom listu “Pobjeda”, proširuje se na sledeći način:     
• poslije tačke 5, dodaje se nova tačka 6, koja glasi: 
- ”Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti izvršnom direktoru na zaključenje time charter  ugovora o najmu brodova Bar i Budva“;
• dosadašnje tačke 6 i 7 predloženog dnevnog reda, postaju tačke 7 i 8.

 

U konačnom predloženi dnevni red za XXI redovnu Skupštinu akcionara “Barska plovidba”A.D. glasi:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine održane dana 30.06.2021. godine i XIII vanredne Skupštine akcionara održane dana 17.09.2021. godine;                             
2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza za 2021. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem nezavisnog revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;
3. Izbor i imenovanje nezavisnog Revizora za 2022. godinu;
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara;
5. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Odbora direktora;
6. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti izvršnom direktoru na zaključenje time charter ugovora o najmu brodova “Bar” i “Budva”;
7. Razrešenje članova Odbora direktora;
8. Izbor članova Odbora direktora.


Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu. Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9. sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.                                                                                                                                    
Materijali za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima svakog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.

 

Ova informacija, biće objavljena u dnevnom listu “Pobjeda” dana 20.06.2022. i 21.06.2022. godine i na web sajtu: www.montenegrolines.net.

 

Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - sekretar društva Mirsad Tršić.

 

 

Predsjednik Odbora direktora
Dr Miroslav Šepić

 

 

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.65/20) i člana 21 Statuta ”Barska plovidba” A.D. Bar, daje se
 
OBAVJEŠTENjE

 

O

 

PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XXI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

zakazane za dan 30.06.2022. godine

 

Dnevni red XXI redovne Skupštine akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar, koja je zakazana za dan 30.06.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 10 sati, sa mjestom održavanja u prostorijama “Barska plovidba” A.D. Bar, Putnički terminal, koji je objavljen 30.05.2022. i 01.06.2022. godine u dnevnom listu “Pobjeda”, proširuje se na sledeći način:     
• poslije tačke 5, dodaje se nova tačka 6, koja glasi: 
- ”Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti izvršnom direktoru na zaključenje time charter  ugovora o najmu brodova Bar i Budva“;
• dosadašnje tačke 6 i 7 predloženog dnevnog reda, postaju tačke 7 i 8.

 

U konačnom predloženi dnevni red za XXI redovnu Skupštinu akcionara “Barska plovidba”A.D. glasi:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine održane dana 30.06.2021. godine i XIII vanredne Skupštine akcionara održane dana 17.09.2021. godine;                             
2. Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza za 2021. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem nezavisnog revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora;
3. Izbor i imenovanje nezavisnog Revizora za 2022. godinu;
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara;
5. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Odbora direktora;
6. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti izvršnom direktoru na zaključenje time charter ugovora o najmu brodova “Bar” i “Budva”;
7. Razrešenje članova Odbora direktora;
8. Izbor članova Odbora direktora.


Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara. Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu. Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine do 9. sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.                                                                                                                                    
Materijali za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima svakog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.

 

Ova informacija, biće objavljena u dnevnom listu “Pobjeda” dana 20.06.2022. i 21.06.2022. godine i na web sajtu: www.montenegrolines.net.

 

Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - sekretar društva Mirsad Tršić.

 

 

Predsjednik Odbora direktora
Dr Miroslav Šepić

 

 

6.6.2022.

 
30.5.2022.

 

 Na osnovu čl. 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG"  br. 65/20) i čl. 19 Statuta,  „Barska plovidba“ A.D. Bar, predsjednik Odbora direktora saziva:

 

                                                                            XXI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR

 

XXI redovna Skupština akcionara “Barska Plovidba” A.D. Bar, održaće se dana 30. juna 2022. (četvrtak), sa početkom u 10 sati, u prostorijama Društva - Putnički terminal Bar.

 

Za Skupštinu akcionara, određen je sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1.   Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine održane dana 30.06.2021. godine i XIII vanredne Skupštine akcionaraodržane dana 17.09.2021. godine   

                         

  2.    Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2021. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktor


  3.    Izbor i imenovanje revizora za 2022. godinu


  4.     Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara


  5.     Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Odbora direktora


  6.     Razrešenje članova Odbora direktora


  7.     Izbor članova Odbora direktoraKvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija plus jedna, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.


Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.


Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu.


Identifikacija i evidencija akcionara, izvršiće se na dan održavanja Skupštine, do 9. sati i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.  

                                                                                                                                 

Materijali za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima svakog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.


Informacije u vezi sa XXI redovnom sjednicom Skupštine akcionara „Barska plovidba“ AD Bar biće dostupne na internet adresi www.montenegrolines.net.

Kontakt telefon za informacije je 030/311-300 - sekretar društva.                                                                                                                                                                                    

Predsjednik Odbora direktora

 

                                                                                                                                                                                                      Dr Miroslav Šepić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2021

                                                                             

 

Na osnovu čl. 135 i 142 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG"  br. 65/20) i čl. 18 i 27 Statuta „Barska plovidba“ AD Bar, predsjednik Odbora direktora saziva:

 

 

 

P  O  N  O  V  N  U  

  XX  (20) REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

 

 

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR

 

 

 

XX  (20) redovna Skupština akcionara “Barska Plovidba” AD Bar, ponovo će se održati dana

 

 

30. juna 2021. godine sa početkom u 10 sati, u prostorijama Društva - Putnički terminal Bar.

 

 

 

Za ponovnu Skupštinu akcionara, određen je sljedeći:

 

 

 

D N E V N I   R E D

 

 

 

1.    Usvajanje zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara održane dana 24.07.2020. godine  i XII vanredne Skupštine akcionara održane dana 06.04.2021. godine.

 

 

2.    Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2020. godinu sa Izvještajem Menadžmenta, Izvještajem revizora i Izvještajem o radu Odbora direktora.

 

 

3.    Izbor i imenovanje revizora za 2021. godinu.

 

 

4.    Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora “Barska Plovidba” A.D. Bar za potpisivanje aneksa ugovora o kreditu sa The Export-Import bank of China.

 

 

5.    Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora da moze potpisati sa Državom Crnom Gorom ugovor o regulisanju dužničko-povjerilačkih odnosa, povodom uplata od strane Države Crne Gore prema “Barska plovidba” A.D. Bar i uplata prema The Export-Import bank of China.

 

 

6.    Razrješenje članova Odbora direktora.

 

 

7.    Izbor članova Odbora direktora.

 

 

8.    Donošenje Odluke o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora.

 

 

 

Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva.  Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje 33% ukupnog broja akcija Društva, sa pravom glasa.

 

 

 

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden po tzv. kumulativnom principu.

 

 

 

Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika, koji prisustvuju Skupštini akcionara, obaviće se od 8. sati, na dan održavanja ponovne Skupštine akcionara.                                                                                                                                          

 

 

 

Materijal sa prijedlozima Odluka za Skupštinu dostupan je na uvid akcionarima u sjedištu Društva, shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Barska plovidba» A.D. Bar.

 

 

Informacije u vezi sa Skupštinom akcionara su dostupne na internet adresi Društva: www.montenegrolines.net. kao i na telefon br. 030/311-300 - sekretar društva.

 

 

                                                                                                    

 

 

Predsjednik Odbor direktora

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Sava Ašanin

 

 

 


 

 

 

 

 

 

27.05.2021.

 18.05.2021.

 

 MATERIJAL ZA  XX REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA 

 

 

04.03.2021.

Obavještenje

 

Na osnovu čl. 135 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list CG” br. 65/2020), čl. 29 Statuta “Barska plovidba” A.D. Bar i Odluke Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar br. OD/218-2 od 26.02.2021. godine, sazivam


XII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR


za dan 06.04.2021.godine (utorak), sa početkom rada u 10:00 časova. Evidencija prisustva akcionara i potpisivanje liste prisutnih vršiće se u vremenu od
08:00 do 9:30 časova, u prostorijama “Barska plovidba” A.D. u Baru, Putnički Terminal, uz poštovanje naredbi i preporuka Vlade Crne Gore - Ministarstva zdravlja u vezi sa pandemijom virusa Covid-19.


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta “Barska Plovidba” A.D. Bar 


Skupština akcionara može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika, koji su dužni priložiti originalno ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom. Društvo će pribaviti spisak akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, najranije dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica na dan pribavljanja spiska akcionara, mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.
 

Ukupan broj akcija Društva “Barska plovidba” A.D. Bar je 2.299.213.
Akcije su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.
 

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.
Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluke staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana 20 dana prije održavanja Skupštine i na internet stranici društva: www.montenegrolines.net. na telefon: br.030/311-300 (lokal 142) i meil: trsic@barplov.com.
 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Capt Ljubomir Kočović, s.r.

 

SAOPŠTENJE  


o rezultatima glasanja na XIX (19.) ponovljenoj - redovnoj Skupštini akcionara «Barska plovidba» AD Bar održanoj dana 24.07.2020. godine u Baru

 

XIX (19.) ponovljena - redovna Skupština akcionara «Barska plovidba» AD Bar održana je dana 24.07.2020 godine, u prostorijama Društva u Baru, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, na kojoj je prisustvovao 21 (dvadesetjedan) akcionar / punomoćnik sa ukupno 1.608.441 akcije / glasa, što čini 69,9562 % ukupnog broja akcija/kapitala;          

 

Odluke po svim tačkama Dnevnog reda, donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, rezultati glasanja po tačkama Dnevnog reda su sljedeći:

 

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVIII redovne Skupštine akcionara održane 31.05.2019. godine, usvojena je većinom glasova ( 1.201.926 glasa ZA i 406.515 glasa PROTIV );

2. Odluka o usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja, Izvještaja menadžmenta sa Izvještajem revizora za 2019 godinu, usvojena je većinom glasova ( 1.196.284 glasa ZA i 406.515 glasa PROTIV );

3. Odluka o usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora, usvojena je većinom glasova ( 1.201.926 glasa ZA i 406.515 glasa PROTIV );

4. Odluka o imenovanju Revizora Društva za 2012. godinu, usvojena je većinom glasova ( 1.201.926 glasa ZA i 406.515 glasa PROTIV );

5. Odluka o davanju saglasnosti na zaduženje Društva jednoglasno NIJE usvojena (1.608.441 glasa PROTIV );

6. Odluka o razrešenje članova Odbora direktora Društva usvojena je jednoglasno (1.608.441 glasa ZA );

7. Odluka o Izboru članova Odbora direktora donijeta je nakon sprovedene procedure glasanja po kumulativnom principu, nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora “Barska plovidba” AD Bar izabrani: Kočović Ljubomir, predstavnik državnog kapitala sa 2.142.270 glasa/akcije; Rudanović Radomir, predstavnik manjinskih akcionara sa 2.032.575 glasa/akcije; Prof Predrag Ivanović, predstavnik IRF-a sa 1.857.325 glasa/akcije; Lazarević Radojica, predstavnik FOND-a PIO sa 1.100.000 glasa/akcije; Bibezić Bedrija, predstavnik FOND-a PIO i ZZZ CG sa 866.805 glasa/akcije;

 

U Baru, 24.07.2020 god.

“Barska plovidba” AD BAR

 

Sekretar Mirsad Tršić, s.r. 

Na osnovu čl. 36 - 39 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 18. i 27 Statuta „Barska plovidba“ AD Bar, predsjednik Odbora direktora, saziva:


PONOVNU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BARSKA PLOVIDBA“ AD BAR


XIX  (19) redovna Skupština akcionara “Barska Plovidba” AD Bar, održati će se dana 24. jula 2020. Godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Društva - Putnički terminal Bar.


Za Skupštinu predlažem sljedeći:


D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara održane dana 31.05.2019. 

2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja Revizora i Izvještaja Menadžmenta. 

3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

4. Imenovanje revizora za 2020 godinu.

5. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Društva.

6. Razrešenje članova Odbora direktora.

7. Izbor članova Odbora direktora.

Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva.                                                        


Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje 33% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.                      


Izbor članova Odbora direktora biće sproveden po tzv. kumulativnom principu. 


Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika, koji prisustvuju Skupštini akcionara, obavit će se od 8. sati, na dan održavanja Skupštine akcionara.                                                                                                                                           

Materijal sa prijedlozima Odluka za redovnu Skupštinu dostupan je na uvid akcionarima u sjedištu Društva, shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Barska plovidba» AD Bar.


Informacije u vezi sa Skupštinom akcionara su dostupne na internet adresi Društva: www.montenegrolines.net. kao na telefon br. 030/311-300 (lokal 142 - sekretar društva). 

                                                                                                     

Predsjednik Odbor direktora

Capt Ljubomir Kočović
Na osnovu čl. 35-40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 18. i 38 Statuta Barska plovidba AD Bar, sazivam:

 

XIX (19.) REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

“BARSKA PLOVIDBA” AD BAR          

 

Skupština će se održati dana 26. juna 2020. godine (petak) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Upravne zgrade “Barska Plovidba” AD, Putnički terminal – Bar.

 

Za Skupštinu je predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa  predhodne Skupštine akcionara održane dana 31.05.2019.

2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza,  Izvještaja Revizora i Izvještaja Menadžmenta.

3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

4. Imenovanje revizora za 2020 godinu.

5. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Društva.

6. Razrešenje članova Odbora direktora.

7. Izbor članova Odbora direktora.

 

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

 

Izbor Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu.

 

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se na dan održavanja Skupštine, od 08.30 časova do 10.00 časova i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.


Materijali za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima svakog radnog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.

 

Informacije u vezi sa XIX redovnom sjednicom Skupštine akcionara Barska plovidba AD Bar biće dostupne na internet adresi www.montenegrolines.net. Kontakt telefon je 030/311-300.


Predsjednik odbora direktora

​​Capt. Ljubomir Kočović, s.r.

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA  

″BARSKA PLOVIDBA″ AD BAR  26.06.2020.