Skupština akcionara

04.03.2021.

Obavještenje

 

Na osnovu čl. 135 Zakona o privrednim društvima (“Sl.list CG” br. 65/2020), čl. 29 Statuta “Barska plovidba” A.D. Bar i Odluke Odbora direktora “Barska plovidba” A.D. Bar br. OD/218-2 od 26.02.2021. godine, sazivam


XII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR


za dan 06.04.2021.godine (utorak), sa početkom rada u 10:00 časova. Evidencija prisustva akcionara i potpisivanje liste prisutnih vršiće se u vremenu od
08:00 do 9:30 časova, u prostorijama “Barska plovidba” A.D. u Baru, Putnički Terminal, uz poštovanje naredbi i preporuka Vlade Crne Gore - Ministarstva zdravlja u vezi sa pandemijom virusa Covid-19.


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta “Barska Plovidba” A.D. Bar 


Skupština akcionara može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko punomoćnika, koji su dužni priložiti originalno ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom. Društvo će pribaviti spisak akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica, najranije dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz “CKDD” A.D. Podgorica na dan pribavljanja spiska akcionara, mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.
 

Ukupan broj akcija Društva “Barska plovidba” A.D. Bar je 2.299.213.
Akcije su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.
 

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.
Materijali za Skupštinu akcionara sa prijedlogom odluke staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana 20 dana prije održavanja Skupštine i na internet stranici društva: www.montenegrolines.net. na telefon: br.030/311-300 (lokal 142) i meil: trsic@barplov.com.
 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Capt Ljubomir Kočović, s.r.

 

SAOPŠTENJE  


o rezultatima glasanja na XIX (19.) ponovljenoj - redovnoj Skupštini akcionara «Barska plovidba» AD Bar održanoj dana 24.07.2020. godine u Baru

 

XIX (19.) ponovljena - redovna Skupština akcionara «Barska plovidba» AD Bar održana je dana 24.07.2020 godine, u prostorijama Društva u Baru, u skladu sa utvrđenim i objavljenim dnevnim redom, na kojoj je prisustvovao 21 (dvadesetjedan) akcionar / punomoćnik sa ukupno 1.608.441 akcije / glasa, što čini 69,9562 % ukupnog broja akcija/kapitala;          

 

Odluke po svim tačkama Dnevnog reda, donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, rezultati glasanja po tačkama Dnevnog reda su sljedeći:

 

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVIII redovne Skupštine akcionara održane 31.05.2019. godine, usvojena je većinom glasova ( 1.201.926 glasa ZA i 406.515 glasa PROTIV );

2. Odluka o usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja, Izvještaja menadžmenta sa Izvještajem revizora za 2019 godinu, usvojena je većinom glasova ( 1.196.284 glasa ZA i 406.515 glasa PROTIV );

3. Odluka o usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora, usvojena je većinom glasova ( 1.201.926 glasa ZA i 406.515 glasa PROTIV );

4. Odluka o imenovanju Revizora Društva za 2012. godinu, usvojena je većinom glasova ( 1.201.926 glasa ZA i 406.515 glasa PROTIV );

5. Odluka o davanju saglasnosti na zaduženje Društva jednoglasno NIJE usvojena (1.608.441 glasa PROTIV );

6. Odluka o razrešenje članova Odbora direktora Društva usvojena je jednoglasno (1.608.441 glasa ZA );

7. Odluka o Izboru članova Odbora direktora donijeta je nakon sprovedene procedure glasanja po kumulativnom principu, nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora “Barska plovidba” AD Bar izabrani: Kočović Ljubomir, predstavnik državnog kapitala sa 2.142.270 glasa/akcije; Rudanović Radomir, predstavnik manjinskih akcionara sa 2.032.575 glasa/akcije; Prof Predrag Ivanović, predstavnik IRF-a sa 1.857.325 glasa/akcije; Lazarević Radojica, predstavnik FOND-a PIO sa 1.100.000 glasa/akcije; Bibezić Bedrija, predstavnik FOND-a PIO i ZZZ CG sa 866.805 glasa/akcije;

 

U Baru, 24.07.2020 god.

“Barska plovidba” AD BAR

 

Sekretar Mirsad Tršić, s.r. 

Na osnovu čl. 36 - 39 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 18. i 27 Statuta „Barska plovidba“ AD Bar, predsjednik Odbora direktora, saziva:


PONOVNU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BARSKA PLOVIDBA“ AD BAR


XIX  (19) redovna Skupština akcionara “Barska Plovidba” AD Bar, održati će se dana 24. jula 2020. Godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Društva - Putnički terminal Bar.


Za Skupštinu predlažem sljedeći:


D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara održane dana 31.05.2019. 

2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja Revizora i Izvještaja Menadžmenta. 

3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

4. Imenovanje revizora za 2020 godinu.

5. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Društva.

6. Razrešenje članova Odbora direktora.

7. Izbor članova Odbora direktora.

Pravo prisustva Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva.                                                        


Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje 33% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.                      


Izbor članova Odbora direktora biće sproveden po tzv. kumulativnom principu. 


Prijava i identifikacija akcionara i punomoćnika, koji prisustvuju Skupštini akcionara, obavit će se od 8. sati, na dan održavanja Skupštine akcionara.                                                                                                                                           

Materijal sa prijedlozima Odluka za redovnu Skupštinu dostupan je na uvid akcionarima u sjedištu Društva, shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Barska plovidba» AD Bar.


Informacije u vezi sa Skupštinom akcionara su dostupne na internet adresi Društva: www.montenegrolines.net. kao na telefon br. 030/311-300 (lokal 142 - sekretar društva). 

                                                                                                     

Predsjednik Odbor direktora

Capt Ljubomir Kočović
Na osnovu čl. 35-40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 18. i 38 Statuta Barska plovidba AD Bar, sazivam:

 

XIX (19.) REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

“BARSKA PLOVIDBA” AD BAR          

 

Skupština će se održati dana 26. juna 2020. godine (petak) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Upravne zgrade “Barska Plovidba” AD, Putnički terminal – Bar.

 

Za Skupštinu je predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Zapisnika sa  predhodne Skupštine akcionara održane dana 31.05.2019.

2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza,  Izvještaja Revizora i Izvještaja Menadžmenta.

3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.

4. Imenovanje revizora za 2020 godinu.

5. Usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Društva.

6. Razrešenje članova Odbora direktora.

7. Izbor članova Odbora direktora.

 

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

 

Izbor Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića po tzv. kumulativnom principu.

 

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu akcija, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 

Identifikacija i evidencija akcionara izvršiće se na dan održavanja Skupštine, od 08.30 časova do 10.00 časova i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem, u skladu sa Zakonom.


Materijali za redovnu Skupštinu staviće se na raspolaganje akcionarima svakog radnog dana (u toku radnog vremena) u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.

 

Informacije u vezi sa XIX redovnom sjednicom Skupštine akcionara Barska plovidba AD Bar biće dostupne na internet adresi www.montenegrolines.net. Kontakt telefon je 030/311-300.


Predsjednik odbora direktora

​​Capt. Ljubomir Kočović, s.r.

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA  

″BARSKA PLOVIDBA″ AD BAR  26.06.2020.